STEAM

STEAM

Teatronika STEAM és una metodologia per treballar en els àmbits d’educació, cultura, arts, tecnologia i ciències. Consisteix en una matriu que intersecta els components de l’expressivitat amb les Arts Escèniques, la Intel.ligència Artificial i la Robòtica, com a elements indissociables a l’hora de ser estudiats a l’aula de primària i secundària.

 

Es pot implementar en quatre entorns:

TEATRONIKA STEAM A L’AULA:
PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

Oferim dos possibles enfocaments diferenciats: un primer que es relaciona directament amb les competències curriculars del grup on s’implementa, i un altre on esdevé un projecte parcialment desvinculat del currículum i que es posa al servei de temes d’interès general, com per exemple, el creixement personal dels i les alumnes, com a activitat de cohesió grupal, per tractar alguna temàtica puntual (gènere, emocions, medi ambient…), entre d’altres. El resultat en tant que creació artística està obert a qualsevol llenguatge, podent incorporar la realització audiovisual, el còmic, el teatre i la poesia escènica, entre d’altres.

TEATRONIKA STEAM PER A DOCENTS

Proporciona informació i formació en AAEE, IA i Robòtica, que els i les docents poden incorporar en la seva activitat educativa de diverses formes, sigui com a mètode, contingut o component afegit. En qualsevol cas, parteix de la diagnosi de necessitats i el codisseny amb el centre, i pot tenir com a resultat sessions de formació puntual, un pla formatiu al claustre, un acompanyament a llarg termini en un àmbit concret, entre d’altres.

TEATRONIKA STEAM I PROJECTE EDUCATIU

Aquest entorn interpel.la, de manera transversal, a professionals educatius, alumnat i acte educatiu al mateix temps, a partir del projecte educatiu del centre o d’altres formats d’acte educatiu, com ara una unitat didàctica, una iniciativa puntual o el calendari festiu del centre. Es pot implementar com a projecte puntual o pot convertir-se en una contribució al centre que aquest utilitza i aplica en la seva activitat de manera sistematitzada. En aquest cas, el projecte es construeix amb una mirada cap a la seva sostenibilitat, tenint en compte aquells aspectes que el poden afeblir en el temps per preveure actuacions, com per exemple, dotar de recursos l’equip directiu i el claustre per a l’actualització del projecte en el temps.

TEATRONIKA STEAM EXTRAESCOLAR

El contingut, metodologia i resultats d’aquest entorn d’implementació és similar al de Teatronika a l’Aula en la seva modalitat de projecte independent. La coordinació i adaptació del format es fa amb el centre o entitat organitzadora de l’activitat, amb qui es decideix el marc del projecte i l’espai que ocuparà a la seva programació, com també si anirà relacionat amb altres activitats o continguts.